Департамент економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації
АнонсиЗавдання та функції

Назад


Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації на території Чернігівської області:


- державної політики економічного і соціального розвитку;

- державної регіональної політики;

- державної цінової політики;

- державної політики у сфері інвестиційної діяльності;

- державної політики з питань: розвитку підприємництва, регуляторної діяльності, надання адміністративних послуг;

- державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

- державної політики у сфері управління об'єктами державної власності;

- державної зовнішньоекономічної політики та державної політики у сфері зовнішніх зносин;

- державної політики щодо підтримки добровільного об’єднання територіальних громад та адміністративно-територіального устрою;

- державної промислової політики;

- державної політики у сфері транспорту та зв’язку.


Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:


 1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та інших центральних органів виконавчої влади, інших актів законодавства  та здійснює контроль за їх реалізацією;
 2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 3. аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку  області, виявляє проблеми, що його стримують, та вносить пропозиції щодо їх вирішення, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку регіону;
 4. організовує розроблення проекту регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;
 5. бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території області;
 6. розробляє прогнози економічного і соціального розвитку області на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також бере участь у розробленні проектів державних та регіональних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку області;
 7. забезпечує моніторинг виконання програм економічного і соціального розвитку області та адмінтериторій на короткостроковий період;
 8. здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць області;
 9. здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та виконкомів міських рад з питань розроблення прогнозів та програм економічного і соціального розвитку області, районів і міст, регіональних та державних цільових програм, а також під час розв’язання інших проблем комплексного розвитку відповідної території;
 10. сприяє співпраці структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та розробляє в установленому порядку пропозиції щодо вступу до відповідних об'єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з іншими суб'єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);
 11. організовує розроблення проектів (програм) транскордонного співробітництва та надсилає ті з них, які пройшли відповідний обласний конкурсний відбір, центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах їх повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів), а також Мінекономрозвитку для надання відповідної державної фінансової підтримки;
 12. координує діяльність щодо реалізації інвестиційного потенціалу області, створення сприятливого інвестиційного клімату;
 13. розробляє проекти регіональних цільових програм у межах компетенції Департаменту, здійснює моніторинг їх виконання;
 14. готує пропозиції щодо:
 • погодження в межах законодавства інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
 • надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;
 1. створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
 2. проводить моніторинг залучених інвестицій в економіку регіону; готує і подає Мінекономрозвитку пропозиції щодо поліпшення  інвестиційного клімату;
 3. координує роботу щодо розробки місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг виконання таких програм;
 4. сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
 5. бере участь в інформаційно-методичному забезпеченні надання адміністративних послуг, у тому числі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 6. сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;
 7. надає, в межах повноважень, адміністративні послуги;
 8. проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток регіону;
 9. бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення порядку регулювання цін в окремих галузях, регулювання (встановлення) цін і тарифів на товари і послуги в межах наданих обласній державній адміністрації повноважень;
 10. бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
 11. бере участь у складанні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів продовольчих ресурсів;
 12. забезпечує моніторинг та аналіз ефективності управління підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», та готує Мінекономрозвитку інформацію щодо:
 • фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які знаходяться у сфері управління обласної державної адміністрації;
 • ефективності управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави, які знаходяться у сфері управління обласної державної адміністрації;
 • виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює обласна державної адміністрації;
 1. забезпечує координацію реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та надає пропозиції щодо визначення обласною державною адміністрацією їх координаторів;
 2. аналізує та подає Мінекономрозвитку підписані координаторами проектів (програм) міжнародної технічної допомоги результати їх поточного та/або заключного моніторингу;
 3.  бере участь у розробці стратегічних і програмних документів з питань залучення міжнародної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;
 4. аналізує стан і тенденції зовнішньоторговельного співробітництва регіону та сприяє нарощенню обсягів зовнішньої торгівлі;
 5. надає суб‘єктам господарської діяльності регіону інформацію про пропозиції іноземних підприємств зі співробітництва, сприяє поширенню комерційних пропозицій підприємств та організацій області за межами України;
 6. здійснює моніторинг розвитку економічних і торговельних відносин з ЄС та аналізує вплив торгівлі з ЄС на економічний розвиток регіону, подає Мінекономрозвитку пропозиції стосовно розбудови торговельно-економічних відносин з ЄС;
 7. бере участь (разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації) в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва, подає Мінекономрозвитку відповідні пропозиції;
 8. сприяє розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
 9. забезпечує зберігання та здійснення записів у трудових книжках громадян, які працюють за трудовими договорами в іноземних представництвах, іноземних кореспондентів, співпрацівників міжнародних організацій та інших прирівняних до них іноземців на території України;
 10. забезпечує співробітництво обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів з вітчизняними та закордонними дипломатичними установами, асоціаціями, об’єднаннями, корпораціями та іншими структурами, у т.ч. міжнародними, щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності області, в тому числі налагодження торговельно-економічних відносин і вирішення проблемних питань підприємств регіону;
 11. готує матеріали до засідань робочих груп експертів та міжурядових комісій з питань міжрегіонального та транскордонного співробітництва, а також матеріали для офіційних делегацій облдержадміністрації області, що відряджаються за кордон;
 12. координує в межах своїх повноважень діяльність структурних підрозділів Чернігівської обласної державної адміністрації у сфері зовнішніх зносин;
 13. здійснює державну реєстрацію договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземних інвесторів;
 14. бере участь у підготовці проектів міжнародних угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей і комюніке обласної державної адміністрації з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, погоджує їх в установленому порядку з МЗС України;
 15. інформує МЗС України про укладені обласною та районними державними адміністраціями угоди у сфері зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності та подає  завірені їх копії до МЗС України, а з питань зовнішньоекономічної діяльності - до Мінекономрозвитку;
 16. забезпечує організацію візитів офіційних іноземних делегацій та окремих іноземців до області та проведення зустрічей з посадовими особами обласної державної адміністрації та структурних підрозділів з метою ознайомлення з економічним, інвестиційним та науково-технічним потенціалом регіону, а також  налагодження та розвитку співробітництва та інформує МЗС України про результати цих зустрічей;
 17. сприяє в межах своїх повноважень (разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації) участі підприємств та організацій області у виставково-ярмаркових та презентаційних міжнародних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном;
 18. інформує суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності регіону про накази Мінекономрозвитку щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», та подає Мінекономрозвитку відповідну інформацію;
 19. бере участь у підготовці та погодженні з МЗС України технічних завдань, складу офіційних делегацій області, а також переліку офіційних осіб у складі урядових делегацій і робочих груп для участі в переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах та інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва;
 20. бере участь у здійсненні координації закупівель  товарів, робіт і послуг, що проводяться розпорядниками і одержувачами коштів місцевих бюджетів, у тому числі:
 • готує та подає до органів статистики зведені квартальні звіти про стан закупівель;
 • надає розпорядникам бюджетних коштів, у межах повноважень, консультаційну та методологічну допомогу з питань здійснення закупівель;
 1. бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
 2. розробляє проекти комплексних регіональних програм житлового будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
 3. здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об’єктів, проектування та будівництва об’єктів у рамках реалізації проектів державного значення;
 4. розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного підпорядкування та об’єднаних територіальних громад поточні та перспективні переліки інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, реалізація яких передбачається здійснюватись за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
 5. є відповідальним в області за підготовку, оцінку та відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, ведення та супроводження офіційного веб-сайту, на якому висвітлюється зазначена інформація та є його регіональним адміністратором в області;
 6. готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:
 • раціонального використання коштів державного бюджету, направлених на розвиток соціальної сфери та інфраструктури територій;
 • залучення небюджетних джерел фінансування у розвиток об’єктів соціальної сфери та інфраструктури, подання їх на розгляд до обласної державної адміністрації для подальшого опрацювання в установленому порядку;
 1. здійснює комплекс заходів та організаційну підтримку реалізації в області державної політики у сфері підтримки добровільного об’єднання територіальних громад;
 2. забезпечує організаційні заходи з розробки проекту перспективного плану формування територій громад області;
 3.  координує в межах своєї компетенції роботу:

- промислового комплексу з питань збільшення обсягів товарного виробництва, впровадження нових екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій, підвищення конкурентноздатності і оновлення продукції, насичення внутрішнього ринку продукцією місцевих виробників;

- підприємств транспорту та зв’язку щодо розвитку ринку транспортних послуг, удосконалення мережі автобусних маршрутів загального користування, телекомунікаційних та поштової мереж;

- суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом;

 1. організовує спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад роботу з питань забезпечення підтримки і захисту вітчизняного товаровиробника;
 2. здійснює організаційне забезпечення роботи конкурсних комісій на кращу науково-технічну розробку, відбору кращих інноваційних проектів та регіонального конкурсу «Чернігівська якість»;
 3. забезпечує повноваження обласної державної адміністрації щодо:

- формування у приміському та міжміському сполученні мережі автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території області, та здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням законодавства у сфері автомобільного транспорту на території області;

- організації пасажирських перевезень на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах);

- формування та ведення реєстру міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутів);

- затвердження мережі і паспортів міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутів);

 1. організовує проведення конкурсів на перевезення пасажирів на  міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах);
 2. за результатами конкурсів розробляє та за дорученням голови обласної державної адміністрації укладає договори на перевезення пасажирів на  міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутів);
 3. забезпечує фінансування проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах), за рахунок коштів, передбачених законодавством, зокрема внесених претендентами як плата за участь у конкурсах;
 4. розробляє та забезпечує затвердження кошторису витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсів на перевезення пасажирів на  міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах);
 5. сприяє запровадженню сертифікації якості продукції обласних підприємств, трансферу технологій, охороні, захисту та комерціалізації прав інтелектуальної власності;
 6. сприяє впровадженню інноваційних технологій, підвищенню конкурентоспроможності виробництва і якості продукції, створенню індустріальних парків (технопарків) тощо;
 7. в межах, визначених чинним законодавством, координує роботу райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань організації пасажирських перевезень транспортом загального користування;
 8. здійснює моніторинг промислового виробництва, показників інноваційного розвитку промисловості в розрізі територій, галузей і провідних підприємств та аналіз стану заборгованості із заробітної плати у промисловому комплексі області;
 9. здійснює координацію взаємодії всіх видів транспорту та зв’язку незалежно від відомчої підпорядкованості та форми власності, упроваджує заходи щодо підвищення якості та ефективності роботи систем транспорту та зв’язку;
 10. вивчає проблемні питання на основі всебічного аналізу виробничої діяльності підприємств галузей економіки відповідно до компетенції Департаменту, визначає шляхи їх вирішення;
 11. вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України;
 12. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання керівництву обласної державної адміністрації;
 13. готує (бере участь у підготовці), у межах повноважень, проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
 14. вносить, у межах повноважень, пропозиції до проекту обласного бюджету;
 15. забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, розпорядником яких він є;
 16. розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 17. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є Департамент та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;
 18. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 19. бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях обласної ради;
 20. забезпечує, в межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 21. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 22. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
 23. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;
 24. інформує населення регіону про стан виконання наданих повноважень;
 25. надає в межах компетенції методичну допомогу органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо виконання наданих їм повноважень;
 26. забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 27. забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 28. організовує у межах повноважень роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 29. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 30. забезпечує у межах повноважень захист персональних даних;
 31. виконує інші функції, передбачені законодавством.

Назад

23 Лютого 2018 16:50
05 Жовтня 2017 16:34
28 Березня 2017 11:24