Департамент розвитку економіки та сільського господарства Чернігівської облдержадміністрації
Анонси   Завдання та функції

   Назад

    

   Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації на території Чернігівської області:

   - державної політики економічного і соціального розвитку;

   - державної регіональної політики;

   - державної політики у сфері інвестиційної діяльності;

   - державної політики з питань: розвитку підприємництва, регуляторної діяльності, надання адміністративних послуг;

   - державної цінової політики, політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

   - державної політики у сфері управління об'єктами державної власності;

   - державної зовнішньоекономічної політики та державної політики у сфері зовнішніх зносин;

   - державної політики щодо підтримки добровільного об’єднання територіальних громад та адміністративно-територіального устрою;

   - державної політики при здійсненні публічних закупівель розпорядниками коштів місцевих бюджетів;

   - державної промислової політики;

   - державної політики у сфері транспорту та зв’язку.

    

   Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

   1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів центральних органів виконавчої влади, інших актів законодавства України та здійснює контроль за їх реалізацією;
   2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
   3. аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку  області, виявляє проблеми, що його стримують, та вносить пропозиції щодо їх вирішення, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку регіону;
   4. організовує розроблення проекту регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію її виконання та підготовку відповідних звітів;
   5. бере участь у розробленні проектів Державної стратегії  регіонального розвитку, планів її реалізації, прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує в межах компетенції координацію виконання завдань, визначених стратегією та цими програмами, на території області;
   6. розробляє прогнози економічного і соціального розвитку області на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період;
   7. забезпечує аналіз виконання програм економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період;
   8. здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць області;
   9. здійснює організаційно-методичне керівництво діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та виконкомів міських рад з питань розроблення прогнозів та програм економічного і соціального розвитку області, районів і міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, регіональних цільових програм;
   10. координує діяльність щодо реалізації інвестиційного потенціалу області, створення сприятливого інвестиційного клімату;
   11. розробляє проекти регіональних цільових програм у межах компетенції Департаменту, здійснює моніторинг їх виконання;
   12. готує пропозиції щодо:
   • погодження в межах законодавства інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
   • надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;
   • створення спеціальних економічних зон, індустріальних (техно)парків, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
   1. проводить моніторинг залучених інвестицій в економіку регіону;
   2. координує роботу щодо розробки місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг виконання таких програм;
   3. сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
   4. бере участь в інформаційно-методичному забезпеченні надання адміністративних послуг, у тому числі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
   5. сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;
   6. надає, в межах повноважень, адміністративні послуги;
   7. проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання;
   8. бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення порядку регулювання (встановлення) цін і тарифів в межах наданих обласній державній адміністрації повноважень;
   9. бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
   10. бере участь у здійсненні оцінки споживчого попиту та ресурсного наповнення внутрішніх ринків основними видами продовольчих ресурсів;
   11. забезпечує моніторинг та аналіз ефективності управління підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», та готує Мінекономрозвитку інформацію щодо:
   • фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які знаходяться у сфері управління обласної державної адміністрації;
   •  ефективності управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави, які знаходяться у сфері управління обласної державної адміністрації;
   •  виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює обласна державна адміністрація;
   1. забезпечує координацію реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та надає пропозиції щодо визначення обласною державною адміністрацією їх координаторів;
   2. аналізує та подає Мінекономрозвитку звіти про досягнуті результати поточного та/або заключного моніторингу реалізації проектів і програм міжнародної технічної допомоги;
   3. бере участь у розробці стратегічних і програмних документів з питань залучення міжнародної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;
   4. аналізує стан і тенденції зовнішньоторговельного співробітництва регіону та сприяє нарощенню обсягів зовнішньої торгівлі;
   5. надає суб‘єктам господарської діяльності регіону інформацію про пропозиції іноземних підприємств зі співробітництва, сприяє поширенню комерційних пропозицій підприємств та організацій області за межами України;
   6. сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва, реалізації міжнародних угод та законодавчих актів з питань транскордонного співробітництва, в тому числі у рамках єврорегіонів;
   7. забезпечує зберігання та здійснення записів у трудових книжках  громадян, які працюють за трудовими договорами в іноземних представництвах, іноземних кореспондентів, співпрацівників міжнародних організацій та інших прирівняних до них іноземців на території України, що зареєстровані на території області, на основі звернення, трудових договорів і довідок відповідного наймача;
   8. забезпечує співробітництво обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів з вітчизняними та закордонними дипломатичними установами, асоціаціями, об’єднаннями, корпораціями та іншими структурами, у т.ч. міжнародними, щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності області, в тому числі налагодження торговельно-економічних відносин і вирішення проблемних питань підприємств регіону;
   9. готує матеріали до засідань робочих груп експертів та міжурядових комісій з питань міжрегіонального та транскордонного співробітництва, а також матеріали для офіційних делегацій області, що відряджаються за кордон у складі працівників обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів;
   10. координує, в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій у сфері зовнішніх зносин, європейської інтеграції;
   11. здійснює державну реєстрацію договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземних інвесторів;
   12. бере участь у підготовці проектів міжнародних угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей і комюніке обласної державної адміністрації з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, погоджує їх в установленому порядку з МЗС України;
   13. інформує МЗС України про укладені обласною та районними державними адміністраціями угоди у сфері зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності та подає їх завірені копії до МЗС України, а з питань зовнішньоекономічної діяльності - до Мінекономрозвитку;
   14. забезпечує організацію візитів офіційних іноземних делегацій та окремих іноземців до області та проведення зустрічей з посадовими особами обласної державної адміністрації згідно з відповідним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та інформує МЗС України про результати цих зустрічей;
   15. сприяє в межах своїх повноважень (разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації) участі підприємств та організацій області у виставково-ярмаркових та презентаційних міжнародних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном;
   16. інформує суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності регіону про накази Мінекономрозвитку щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», та подає Мінекономрозвитку відповідну інформацію;
   17. бере участь у підготовці та погодженні з МЗС України технічних завдань, складу офіційних делегацій області, а також переліку офіційних осіб у складі урядових делегацій і робочих груп для участі в переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах та інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва;
   18. бере участь у здійсненні координації закупівель товарів, робіт і послуг, що проводяться розпорядниками і одержувачами коштів місцевих бюджетів, у тому числі надає розпорядникам бюджетних коштів, у межах повноважень, консультаційну та методологічну допомогу з питань здійснення закупівель;
   19. бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва доступного житла, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної сфери;
   20. здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об’єктів, проектування та будівництва об’єктів у рамках реалізації проектів державного значення;
   21. розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування поточні та перспективні переліки інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, реалізація яких передбачається здійснюватись за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
   22. є відповідальним в області за підготовку, оцінку та відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, ведення та супроводження офіційного веб-сайту, на якому висвітлюється зазначена інформація та є його регіональним адміністратором в області;
   23. готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:
   • раціонального використання коштів державного бюджету, направлених на розвиток соціальної сфери та інфраструктури територій;
   • залучення небюджетних джерел фінансування у розвиток об’єктів соціальної сфери та інфраструктури, подання їх на розгляд до обласної державної адміністрації для подальшого опрацювання в установленому порядку;
   1. забезпечує організаційні заходи з розробки проекту перспективного плану формування територій громад області та внесення змін до нього;
   2. розглядає в установленому порядку проекти рішень місцевих рад щодо добровільного об’єднання територіальних громад області та готує проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень про добровільне об’єднання  територіальних громад та приєднання до них;
   3. здійснює заходи щодо погодження проектних заявок на проекти, які можуть фінансуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад;
   4. надає в межах компетенції організаційну, інформаційну, консультативну допомогу органам місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад області;
   5. забезпечує організаційні заходи з розробки проекту перспективного плану формування територій громад області;
   6. координує в межах компетенції роботу промислового і наукового комплексу з питань збільшення обсягів товарного виробництва, впровадження нових екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій, підвищення конкурентноздатності і оновлення продукції, насичення внутрішнього ринку продукцією місцевих виробників;
   7. здійснює моніторинг промислового виробництва, показників інноваційного розвитку промисловості в розрізі територій, галузей і провідних підприємств та стану заборгованості із заробітної плати у промисловому комплексі області;
   8. аналізує стан і тенденції розвитку промислового комплексу області, визначає пріоритети та напрямки регіональної промислової політики щодо забезпечення сталого розвитку промисловості та реалізації інноваційної політики в області;
   9. вивчає проблемні питання на основі всебічного аналізу виробничої діяльності підприємств галузей економіки у відповідності до компетенції, визначає шляхи їх вирішення;
   10. організовує спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення та органами місцевого самоврядування роботу з питань забезпечення підтримки і захисту вітчизняного товаровиробника;
   11. сприяє сертифікації продукції суб’єктів господарювання, трансферу технологій, охороні, захисту та комерціалізації прав інтелектуальної власності;
   12. сприяє впровадженню інноваційних технологій, сучасних методів управління та організації виробництва на промислових підприємствах, налагодженню кооперативних зв’язків між ними;
   13. в межах, визначених законодавством повноважень, здійснює державне регулювання операцій з металобрухтом;
   14. координує в межах своєї компетенції роботу підприємств транспорту та зв'язку щодо розвитку ринку транспортних послуг, удосконалення мережі автобусних маршрутів загального користування, телекомунікаційних та поштової мереж;
   15. забезпечує виконання повноважень обласної державної адміністрації щодо:

   - формування у приміському та міжміському сполученні мережі автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території області, та здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням законодавства у сфері автомобільного транспорту на території області;

   - організації пасажирських перевезень на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах);

   - формування та ведення реєстру міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутів);

   - затвердження мережі і паспортів міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутів);

   1. організовує проведення конкурсів з перевезення пасажирів на  міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах), де замовником є обласна державна адміністрація;
   2. за результатами конкурсів розробляє та за довіреністю голови обласної державної адміністрації укладає та розриває договори на перевезення пасажирів на  міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутів);
   3. здійснює підготовку матеріалів щодо умов конкурсу, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів;
   4. здійснює фінансування проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах), за рахунок коштів, передбачених законодавством, зокрема внесених претендентами як плата за участь у конкурсах;
   5. розробляє та забезпечує затвердження кошторису витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсів на перевезення пасажирів на  міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах);
   6. в межах повноважень, визначених чинним законодавством, координує роботу райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань організації пасажирських перевезень транспортом загального користування;
   7. здійснює координацію взаємодії всіх видів транспорту та зв’язку незалежно від відомчої підпорядкованості та форми власності, упроваджує заходи щодо підвищення якості та ефективності роботи систем транспорту та зв’язку;
   8. бере участь у реалізації заходів у сфері цивільного захисту в межах компетенції;
   9. вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України;
   10. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання керівництву обласної державної адміністрації;
   11. готує (бере участь у підготовці), у межах повноважень, проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
   12. вносить, у межах повноважень, пропозиції до проекту обласного бюджету;
   13. забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, розпорядником яких він є;
   14. розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
   15. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;
   16. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
   17. бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях обласної ради;
   18. забезпечує, в межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
   19. розглядає в установленому законодавством порядку звернення фізичних та юридичних осіб;
   20. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
   21. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;
   22. інформує населення регіону про стан виконання наданих повноважень;
   23. надає в межах компетенції методичну допомогу органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо виконання наданих їм повноважень;
   24. забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
   25. забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
   26. організовує у межах повноважень роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
   27. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
   28. забезпечує у межах повноважень захист персональних даних;
   29. виконує інші функції, передбачені законодавством.

   Назад


   23 Жовтня 2019 09:52
   19 Лютого 2019 11:51
   28 Березня 2017 11:24