Анонси
   Завдання та функції

   Назад

    

   Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації на території Чернігівської області:

    

   • державної політики економічного і соціального розвитку;
   • державної регіональної політики;
   • державної цінової політики;
   • державної промислової політики;
   • державної політики у сферах розвитку підприємництва, регуляторної діяльності та надання адміністративних послуг;
   • державної політики при здійсненні публічних закупівель розпорядниками коштів місцевих бюджетів;
   • державної політики у сфері управління об’єктами державної власності;
   • державної політики у сфері державно-приватного партнерства;
   • державної інвестиційної політики, зокрема з управління державними інвестиціями;
   • державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
   • державної інноваційної політики в реальному секторі економіки;
   • державної політики у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання;
   • державної зовнішньоекономічної політики та державної політики у сфері зовнішніх зносин;
   • державної політики щодо підтримки добровільного об’єднання територіальних громад та адміністративно-територіального устрою;
   • державної аграрної політики, державної політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, тваринництва, рослинництва, розвитку сільських територій, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, харчової і переробної промисловості, технічної політики у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, сільськогосподарської дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції (сировини), моніторингу родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, насінництва та розсадництва;
   • реалізації повноважень облдержадміністрації у сфері земельних відносин.

    

   Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

    

   1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів центральних органів виконавчої влади, інших актів законодавства України та здійснює контроль за їх реалізацією;
   2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
   3. аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку області, виявляє проблеми, що його стримують, та вносить пропозиції щодо їх вирішення, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку регіону;
   4. організовує розроблення проекту регіональної стратегії розвитку, планів її реалізації забезпечує координацію їх виконання та підготовку відповідних звітів;
   5. бере участь у розробленні проектів Державної стратегіїрегіонального розвитку, планів її реалізації, прогнозів економічного і соціального розвитку України на п’ять років і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм;
   6. розробляє прогнози економічного і соціального розвитку області на п’ять років та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період;
   7. забезпечує аналіз виконання програм економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період;
   8. здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць області;
   9. здійснює організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування з питань розроблення прогнозів та програм економічного і соціального розвитку області, районів і міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, регіональних цільових програм;
   10. координує діяльність щодо реалізації інвестиційного потенціалу області, створення сприятливого інвестиційного клімату;
   11. розробляє проєкти регіональних цільових програм у межах компетенції Департаменту, здійснює моніторинг їх виконання;
   12. проводить моніторинг залучених інвестицій в економіку регіону;
   13. координує роботу щодо розробки місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг виконання таких програм;
   14. сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
   15. бере участь в інформаційно-методичному забезпеченні надання адміністративних послуг, у тому числі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;
   16. сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;
   17. надає, в межах повноважень, адміністративні послуги;
   18. розглядає в установленому порядку розрахункові матеріали суб’єктів господарювання, подані для встановлення (регулювання) та погодження цін (тарифів), нормативів рентабельності, граничних торговельних надбавок (націнок) тощо за напрямами, що відносяться згідно з чинним законодавством України до повноважень обласної державної адміністрації, готуєпропозиції щодо їх затвердження, погодження обласною державною адміністрацією;
   19. здійснює моніторинги індексу споживчих цін та цінової ситуації на споживчому ринку області;
   20. бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення порядку регулювання (встановлення) цін і тарифів в межах наданих обласній державній адміністрації повноважень;
   21. бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
   22. здійснює оцінку споживчого попиту регіону та ресурсного наповнення внутрішніх ринків основними видами продовольчих ресурсів;
   23. аналізує стан і тенденції розвитку споживчого ринку області, здійснює моніторинг, аналіз та прогнозування показників у сфері роздрібної торгівлі;
   24. сприяє впровадженню постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), на потужностях харчової та переробної галузей та інших міжнародних систем безпечності та якості харчових продуктів;
   25. бере участь у розробці та реалізації організаційних заходів, спрямованих на впровадження органічного виробництва в агропромисловій галузі області;
   26. сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого харчування;
   27. вживає організаційні заходи щодо підвищення кількісних та якісних показників молочної сировини і молочних продуктів суб’єктів господарювання всіх форм власності;
   28. проводить консультативно-роз'яснювальну роботу з питань покращання якості та безпечності продукції агропромислової галузі, її маркетингу та реалізації;
   29. забезпечує моніторинг та аналіз ефективності управлінняпідприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», та готує Мінекономіки інформацію щодо: фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які знаходяться у сфері управління обласної державної адміністрації; ефективності управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави, які знаходяться у сфері управління обласної державної адміністрації; виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює обласна державна адміністрація;
   30. забезпечує координацію реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та надає пропозиції щодо визначення обласною державною адміністрацією їх координаторів;

   31. аналізує та подає Мінекономіки звіти про досягнуті результати поточного та/або заключного моніторингу реалізації проектів і програм міжнародної технічної допомоги;
   32. здійснює моніторинг проектів, що здійснюється на умовах державно-приватного партнерства в області;
   33. аналізує стан і тенденції зовнішньоторговельного співробітництва регіону та сприяє нарощенню обсягів зовнішньої торгівлі;
   34. надає суб‘єктам господарської діяльності регіону інформацію про пропозиції іноземних підприємств зі співробітництва, сприяє поширенню комерційних пропозицій підприємств та організацій області за межами України;
   35. сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва, реалізації міжнародних угод та законодавчих актів з питань транскордонного співробітництва, в тому числі у рамках єврорегіонів;
   36. забезпечує співробітництво обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів з вітчизняними та закордонними дипломатичними установами, асоціаціями, об’єднаннями, корпораціями та іншими структурами, у т.ч. міжнародними, щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності області, в тому числі налагодження торговельно-економічних відносин і вирішення проблемних питань підприємств регіону;
   37. готує матеріали до засідань робочих груп експертів та міжурядових комісій з питань міжрегіонального та транскордонного співробітництва, а також матеріали
   38. координує, в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій у сфері зовнішніх зносин, європейської інтеграції;
   39. дійснює державну реєстрацію договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземних інвесторів;
   40. бере участь у підготовці проектів міжнародних угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей і комюніке обласної державної адміністрації з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, погоджує їх в установленому порядку з МЗС;
   41. інформує МЗС про укладені обласною та районними державними адміністраціями угоди у сфері зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності та подає їх завірені копії до МЗС, а з питань зовнішньоекономічної діяльності - до Мінекономіки;
   42. забезпечує організацію візитів офіційних іноземних делегацій та окремих іноземців до області та проведення зустрічей з посадовими особами обласної державної адміністрації згідно з відповідним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та інформує МЗС про результати цих зустрічей;
   43. сприяє в межах своїх повноважень (разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації) участі підприємств та організацій області у виставково-ярмаркових та презентаційних міжнародних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном;
   44. забезпечує організацію проведення в області всеукраїнських та обласних фестивалів, виставок та ярмарків;
   45. інформує суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності регіону про накази Мінекономіки щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», та подає Мінекономіки відповідну інформацію;
   46. бере участь у підготовці та погодженні з МЗС технічних завдань, складу офіційних делегацій області, а також переліку офіційних осіб у складі урядових делегацій і робочих груп для участі в переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах та інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва;
   47. бере участь у здійсненні координації закупівель товарів, робіт і послуг, що проводяться розпорядниками і одержувачами коштів місцевих бюджетів, у тому числі надає розпорядникам бюджетних коштів, у межах повноважень, консультаційну та методологічну допомогу з питань здійснення закупівель;
   48. бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва доступного житла, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної сфери;
   49. здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об’єктів, проектування та будівництва об’єктів у рамках реалізації проектів державного значення;
   50. розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування поточні та перспективні переліки інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, реалізація яких передбачається здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
   51. є відповідальним в області за підготовку, оцінку та відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, ведення та супроводження офіційного веб-сайту, на якому висвітлюється зазначена інформація та є його регіональним адміністратором в області;
   52. готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

    раціонального використання коштів державного бюджету, направлених на розвиток соціальної сфери та інфраструктури територій;

    залучення небюджетних джерел фінансування у розвиток об’єктів соціальної сфери та інфраструктури, подання їх на розгляд до обласної державної адміністрації для подальшого опрацювання в установленому порядку;

   53. забезпечує організаційні заходи з розробки проекту перспективного плану формування територій громад області та внесення змін до нього;
   54. озглядає в установленому порядку проекти рішень місцевих рад щодо добровільного об’єднання територіальних громад області та готує проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень про добровільне об’єднання  територіальних громад та приєднання до них;
   55. здійснює заходи щодо погодження проектних заявок на проекти, які можуть фінансуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад;
   56. надає в межах компетенції організаційну, інформаційну, консультативну допомогу органам місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад області;
   57. забезпечує організаційні заходи з розробки проекту перспективного плану формування територій громад області;
   58. координує в межах компетенції роботу промислового і наукового комплексу з питань збільшення обсягів товарного виробництва, впровадження нових екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологійпідвищення конкурентноздатності і оновлення продукції, насичення внутрішнього ринку продукцією місцевих виробників;
   59. здійснює моніторинг промислового виробництва, показників інноваційного розвитку промисловості в розрізі територій, галузей і провідних підприємств, виробництва альтернативних видів палива та стану заборгованості із заробітної плати у промисловому та сільськогосподарському комплексах області;
   60. спільно з райдержадміністраціями, структурними підрозділами облдержадміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями сприяє реалізації заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання природних ресурсів області;
   61. аналізує стан і тенденції розвитку промислового комплексу області, визначає пріоритети та напрямки регіональної промислової політики щодо забезпечення сталого розвитку промисловості та реалізації інноваційної політики в області;
   62. вивчає проблемні питання на основі всебічного аналізу виробничої діяльності підприємств галузей економіки у відповідності до компетенції, визначає шляхи їх вирішення;
   63. організовує спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування роботу з питань забезпечення підтримки і захисту вітчизняного товаровиробника;
   64. сприяє сертифікації продукції суб’єктів господарювання, трансферу технологій, охороні, захисту та комерціалізації прав інтелектуальної власності;
   65. сприяє впровадженню інноваційних технологій, сучасних методів управління та організації виробництва на промислових підприємствах, налагодженню кооперативних зв’язків між ними;
   66. в межах, визначених законодавством повноважень, здійснює державне регулювання операцій з металобрухтом;
   67. забезпечує реалізацію повноважень Чернігівської обласної державної адміністрації у сфері земельних відносин;
   68. забезпечує організацію земельних аукціонів стосовно земельних ділянок, розпорядження якими належить до повноважень Чернігівської обласної державної адміністрації;
   69. забезпечує передачу в оренду водних об’єктів;
   70. розробляє прогнози розвитку агропромислового комплексу області на коротко- та середньостроковий періоди і програми його розвитку;
   71. готує пропозиції стосовно укладення галузевої та територіальної угод, сприяє діяльності громадських об’єднань;
   72. інформує суб’єкти господарювання про застосування норм порядків використання державних коштів, спрямованих на розвиток АПК за бюджетними програмами, на виконання Закону України про Державний бюджет на відповідний рік, з метою цільового та ефективного використання ними вказаних коштів;
   73. подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;
   74. здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації спеціально визначеному центральному органу виконавчої влади для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечуватипродовольчу безпеку державина відповідному рівні;
   75. готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, птахівництва, бджільництва та аквакультури, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;
   76. вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників;
   77. організовує ;
   78. розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;
   79. сприяє забезпеченню цільового та ефективного використання земель сільськогосподарського призначення;
   80. сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, енергозбереженню;
   81. надає консультаційну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань визначення ними потреби у добривах та засобах захисту рослин;
   82. здійснює моніторинг стану проведення польових робіт;
   83. здійснює збір, узагальнення та аналіз показників, наданих органами місцевого самоврядування та агроформуваннями області, щодо діяльності агропромислових формувань області, з метою забезпечення підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу;
   84. сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників засобами біологізації та захисту рослин, добривами, насінням сільськогосподарських культур, пально-мастильними матеріалами;
   85. вносить пропозиції в межах компетенції керівництву Чернігівської обласної державної адміністрації щодо збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель;
   86. бере участь у розробленні заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, зокрема на землях, забруднених хімічними, радіоактивними та іншими шкідливими речовинами;
   87. здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів;
   88. сприяє розвитку сільськогосподарських дорадчих служб;
   89. бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів з розвитку інфраструктури аграрного ринку, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;
   90. проводить роботу щодо розвитку сільськогосподарської
   91. проводить моніторинг аграрної сфери в області;
   92. сприяє розвитку малого підприємництва в сільській місцевості, зокрема селянських, сімейних фермерських господарств та особистих селянських господарств;
   93. здійснює заходи щодо розвитку неаграрних видів бізнесу у сільській місцевості;
   94. здійснює аналіз соціально-трудових відносин в аграрному комплексі області;
   95. готує самостійно
   96. реалізує разом з науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;
   97. вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України;
   98. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання керівництву обласної державної адміністрації;
   99. готує (бере участь у підготовці), у межах повноважень, проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
   100. вносить, у межах повноважень, пропозиції до проекту обласного бюджету;
   101. забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, розпорядником яких він є;
   102. розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
   103. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;
   104. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
   105. бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях обласної ради;
   106. забезпечує, в межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
   107. розглядає в установленому законодавством порядку звернення фізичних та юридичних осіб;
   108. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
   109. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;
   110. інформує населення регіону про стан виконання наданих повноважень;
   111. надає в межах компетенції методичну допомогу органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо виконання наданих їм повноважень;
   112. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
   113. забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
   114. забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
   115. організовує у межах повноважень роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
   116. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
   117. забезпечує у межах повноважень захист персональних даних;
   118. виконує інші функції, передбачені законодавством.

   Назад

    
    

   06 Травня 2021 11:12
   30 Грудня 2020 08:10