Анонси
   Завдання та функції

   Назад

    

   Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації на території Чернігівської області:

    

   1. державної політики економічного розвитку;
   2. державної регіональної політики;
   3. державної цінової політики;
   4. державної промислової політики;
   5. державної політики у сферах розвитку підприємництва, регуляторної діяльності та надання адміністративних послуг;
   6. державної політики при здійсненні публічних закупівель розпорядниками бюджетних коштів;
   7. державної політики у сфері управління об’єктами державної власності;
   8. державної політики у сфері державно-приватного партнерства;
   9. державної політики у сфері інвестиційної діяльності;
   10. державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
   11. державної інноваційної політики в реальному секторі економіки;
   12. державної політики у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання;
   13. державної зовнішньоекономічної політики та державної політики у сфері зовнішніх зносин;
   14. державної політики щодо підтримки добровільного об’єднання територіальних громад та адміністративно-територіального устрою.

    

   Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

    

   1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів центральних органів виконавчої влади, інших актів законодавства України та здійснює контроль за їх реалізацією;
   2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
   3. аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку області, виявляє проблеми, що його стримують, та вносить пропозиції щодо їх вирішення, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку регіону;
   4. організовує розроблення проекту регіональної стратегії розвитку, планів її реалізації забезпечує координацію їх виконання та підготовку відповідних звітів;
   5. бере участь у розробленні проектів Державної стратегіїрегіонального розвитку, планів її реалізації, прогнозів економічного і соціального розвитку України на п’ять років і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм;
   6. розробляє прогнози економічного і соціального розвитку області та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період;
   7. забезпечує аналіз виконання програм економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період;
   8. здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць області;
   9. здійснює організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування з питань розроблення прогнозів та програм економічного і соціального розвитку області, районів і міст обласного значення, територіальних громад, регіональних цільових програм;
   10. координує діяльність щодо реалізації інвестиційного потенціалу області, створення сприятливого інвестиційного клімату;
   11. розробляє проєкти регіональних цільових програм у межах компетенції Департаменту, здійснює моніторинг їх виконання;
   12. проводить моніторинг залучених інвестицій в економіку регіону;
   13. координує роботу щодо розробки місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг виконання таких програм;
   14. сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
   15. бере участь в інформаційно-методичному забезпеченні надання адміністративних послуг, у тому числі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;
   16. сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;
   17. надає, в межах повноважень, адміністративні послуги;
   18. розглядає в установленому порядку розрахункові матеріали суб’єктів господарювання, подані для встановлення (регулювання) та погодження цін (тарифів), нормативів рентабельності, граничних торговельних надбавок (націнок) тощо за напрямами, що відносяться згідно з чинним законодавством України до повноважень обласної державної адміністрації, готує пропозиції щодо їх затвердження, погодження обласною державною адміністрацією;
   19. здійснює моніторинг індексу споживчих цін та цінової ситуації на споживчому ринку області;
   20. бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
   21. аналізує стан і тенденції розвитку споживчого ринку області, здійснює моніторинг, аналіз та прогнозування показників у сфері роздрібної торгівлі;
   22. забезпечує моніторинг та аналіз ефективності управлінняпідприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності»;
   23. забезпечує координацію реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та надає пропозиції щодо визначення обласною державною адміністрацією їх координаторів;
   24. здійснює моніторинг об’єктів, щодо яких можливе застосування механізму  державно-приватного партнерства в області та проєктів, що реалізуються на умовах ДПП;
   25. здійснює моніторинг діючих грантових конкурсів, програм (проєктів) міжнародної технічної допомоги та забезпечує розповсюдження інформації про них середорганівмісцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ, організацій тощо, що можуть виступати потенційними реципієнтами;
   26. дійснює методичне керівництво та консультаційно-роз’яснювальну роботу в частині інвестиційної діяльності, розвитку державно-приватного партнерства, залучення міжнародної технічної допомоги, координує діяльність з цих питань територіальних громад та виконавчих комітетів міських рад.
   27. аналізує стан і тенденції зовнішньоторговельного співробітництва регіону та сприяє нарощенню обсягів зовнішньої торгівлі;
   28. надає суб‘єктам господарської діяльності регіону інформацію про пропозиції іноземних підприємств зі співробітництва, сприяє поширенню комерційних пропозицій підприємств та організацій області за межами України;
   29. сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва, реалізації міжнародних угод та законодавчих актів з питань транскордонного співробітництва, в тому числі у рамках єврорегіонів;
   30. забезпечує співробітництво обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів з вітчизняними та закордонними дипломатичними установами, асоціаціями, об’єднаннями, корпораціями та іншими структурами, у т.ч. міжнародними, щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності області, в тому числі налагодження торговельно-економічних відносин і вирішення проблемних питань підприємств регіону;
   31. готує матеріали до засідань робочих груп експертів та міжурядових комісій з питань міжрегіонального та транскордонного співробітництва, а також матеріали
   32. координує, в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій у сфері зовнішніх зносин, європейської інтеграції;
   33. бере участь у підготовці проектів міжнародних угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей і комюніке обласної державної адміністрації з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, погоджує їх в установленому порядку з МЗС;
   34. інформує МЗС про укладені обласною та районними державними адміністраціями угоди у сфері зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності та подає їх завірені копії до МЗС, а з питань зовнішньоекономічної діяльності - до Мінекономіки;
   35. забезпечує організацію візитів офіційних іноземних делегацій та окремих іноземців до області та проведення зустрічей з посадовими особами обласної державної адміністрації згідно з відповідним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та інформує МЗС про результати цих зустрічей;
   36. сприяє в межах своїх повноважень (разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації) участі підприємств та організацій області у виставково-ярмаркових та презентаційних міжнародних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном;
   37. забезпечує організацію проведення в області всеукраїнських та обласних фестивалів, виставок та ярмарків;
   38. дійснює державну реєстрацію договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземних інвесторів;
   39. здійснює ліцензування зовнішньоекономічної діяльності відповідно до ст.16 Закону України від 16.04.1991 № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
   40. бере участь у підготовці та погодженні з МЗС технічних завдань, складу офіційних делегацій області, а також переліку офіційних осіб у складі урядових делегацій і робочих груп для участі в переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах та інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва;
   41. бере участь у здійсненні координації закупівель товарів, робіт і послуг, що проводяться розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів, у тому числі надає, у межах повноважень, консультаційну та методологічну допомогу з питань здійснення закупівель;
   42. бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва доступного житла, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної сфери;
   43. розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування поточні та перспективні переліки інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, реалізація яких передбачається здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
   44. є відповідальним в області за підготовку, оцінку та відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, ведення та супроводження офіційного веб-сайту, на якому висвітлюється зазначена інформація та є його регіональним адміністратором в області;
   45. готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо: раціонального використання коштів державного бюджету, направлених на розвиток соціальної сфери та інфраструктури територій; залучення небюджетних джерел фінансування у розвиток об’єктів соціальної сфери та інфраструктури, подання їх на розгляд до обласної державної адміністрації для подальшого опрацювання в установленому порядку;
   46. забезпечує організаційні заходи з розробки проекту перспективного плану формування територій громад області та внесення змін до нього;
   47. озглядає в установленому порядку проекти рішень місцевих рад щодо добровільного об’єднання територіальних громад області та готує проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень про добровільне об’єднання  територіальних громад та приєднання до них;
   48. надає в межах компетенції організаційну, інформаційну, консультативну допомогу органам місцевого самоврядування територіальних громад області;
   49. забезпечує організаційні заходи з розробки проекту перспективного плану формування територій громад області;
   50. координує в межах компетенції роботу промислового і наукового комплексу з питань збільшення обсягів товарного виробництва, впровадження нових екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологійпідвищення конкурентоздатності і оновлення продукції, насичення внутрішнього ринку продукцією місцевих виробників;
   51. здійснює моніторинг промислового виробництва, показників інноваційного розвитку промисловості в розрізі територій, галузей і провідних підприємств, виробництва альтернативних видів палива та стану заборгованості із заробітної плати у промисловому та сільськогосподарському комплексах області;
   52. спільно з райдержадміністраціями, структурними підрозділами облдержадміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями сприяє реалізації заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання природних ресурсів області;
   53. аналізує стан і тенденції розвитку промислового комплексу області, визначає пріоритети та напрямки регіональної промислової політики щодо забезпечення сталого розвитку промисловості та реалізації інноваційної політики в області;
   54. вивчає проблемні питання на основі всебічного аналізу виробничої діяльності підприємств галузей економіки у відповідності до компетенції, визначає шляхи їх вирішення;
   55. організовує спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування роботу з питань підтримки місцевого товаровиробника;
   56. сприяє сертифікації продукції суб’єктів господарювання, трансферу технологій, охороні, захисту та комерціалізації прав інтелектуальної власності;
   57. сприяє впровадженню інноваційних технологій, сучасних методів управління та організації виробництва на промислових підприємствах, налагодженню кооперативних зв’язків між ними;
   58. в межах, визначених законодавством повноважень, здійснює державне регулювання операцій з металобрухтом;
   59. готує пропозиції стосовно укладення галузевої та територіальної угод, сприяє діяльності громадських об’єднань;
   60. вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України;
   61. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання керівництву обласної державної адміністрації;
   62. готує (бере участь у підготовці), у межах повноважень, проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
   63. вносить, у межах повноважень, пропозиції до проекту обласного бюджету;
   64. забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, розпорядником яких він є;
   65. розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
   66. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;
   67. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
   68. бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях обласної ради;
   69. забезпечує, в межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
   70. розглядає в установленому законодавством порядку звернення фізичних та юридичних осіб;
   71. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
   72. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;
   73. інформує населення регіону про стан виконання наданих повноважень;
   74. надає в межах компетенції методичну допомогу органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо виконання наданих їм повноважень;
   75. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
   76. забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки;
   77. забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
   78. забезпечує в межах компетенції дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та пожежної безпеки;
   79. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання власних архівних документів;
   80. забезпечує у межах повноважень захист персональних даних;
   81. виконує інші функції, передбачені законодавством.

   Назад

    
    

   06 Липня 2021 10:47
   25 Червня 2021 09:12
   31 Травня 2021 14:10
   24 Травня 2021 16:14