Анонси
   Фінансово-кредитна підтримка

   Назад

   Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

   суб'єктів малого і середнього підприємництва

    

   1. Фінансування у формі фінансового кредиту найбільш ефективних інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва

    Фінансування у формі фінансового кредиту найбільш ефективних інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” та Положення про порядок фінансування проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів через Державну організацію “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області”, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16.07.2010 №217 (зі змінами і доповненнями).

   Фінансування надається на конкурсних засадах суб'єктам малого і середнього підприємництва, які здійснюють діяльність в пріоритетних напрямках, за рішенням інвестиційної ради Державної організації “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області” у формі фінансового кредиту через уповноважені банки строком до 5-ти років під 10% річних в національній валюті, при наявності забезпечення зобов’язань  повернення коштів.

    

   Базові критерії відповідності інвестиційних проєктів суб'єктів  малого  і середнього  підприємництва  для  фінансування  за рахунок  коштів  місцевих  бюджетів:

   -  належність  до  суб'єктів  малого  і  середнього  підприємництва;

   -  частка  державної  власності  не  більше  25  %;

   -  частка  власності  нерезидентів  У країни  не  більше  25%;

   -  територіальна  належність  до  Чернігівської  області;

   -  прибуткова  діяльність  підприємства;

   -  позитивна  кредитна  історія;

   -  напрямки  фінансування,  визначені  у  відповідності  до  Обласної програми  розвитку  малого  і  середнього  підприємництва;

   - термін діяльності підприємства: діючі, та ті, що започатковують свою  справу;

   -  власний  внесок  у  проєкт  не  менше  25  %;

   -  сума  фінансування  до  1000,00  тис.  грн.,  за  погодженням  Наглядової ради  Фонду  –  понад  1000,0  тис.грн;

   -  термін  фінансування  до  5-ти  років;

   - забезпечення кредиту (застава майна,  банківська гарантія,  договір поруки  або  страхування  фінансового  ризику);

   -  окупність  проєкту;

   -  створення  додаткових  робочих  місць;

   -  потенційне  зростання  надходжень  платежів  до  бюджету;

   -  пільговий  період  до  6-ти  місяців;

   -  соціальна  спрямованість  інвестиційного  проєкту .

    

   Пріоритетними напрямками підтримки малого і середнього підприємництва області на 2021-2027 роки визначено розвиток наступних видів діяльності:

   - сільське, лісове та рибне господарство;

   - промисловість, в т.ч. :

   -  машинобудування, виробництво машин та устаткування;

   -  легка промисловість;

   -   харчова промисловість;

   -  деревообробна промисловість;

   - виробництво електричного, електронної та оптичної продукції, приладобудування (освоєння та розробка високотехнологічних виробів, впровадження інновацій тощо);

   -  виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергії та відходів, альтернативних видів палива, виробництво опалювальних приладів, які працюють на твердому паливі, впровадження енергозберігаючих технологій;

   -  запровадження виробничих процесів з використанням місцевої сировини та відходів виробництва, організація переробки сміття;

    - виробництво будівельних матеріалів;

   - будівництво;

   - інформація та телекомунікації;

   - охорона здоров’я та надання соціальної допомоги;

   - тимчасове розміщення й організація харчування;

   - туристична сфера;

   - мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;

   - надання платних послуг населенню, зокрема, транспортних, побутових, посередницьких, інформаційно-консультаційних тощо.

    

   Фінансова підтримка не надається суб’єктам малого і середнього підприємництва:

   • на покриття збитків від господарської діяльності;
   • на виконання існуючих зобов’язань;
   • на формування та збільшення статутного фонду;
   • на придбання цінних паперів;
   • на виплату штрафних санкцій, кредитів, отриманих суб’єктами підприємництвавіншихфінансово-кредитних установах;
   • у статутних фондах яких частка державної власності або іноземного капіталу перевищує 25%;
   • що визнані банкрутами або щодо яких порушено справу пробанкрутство;
   • відносно яких або по конкретному факту порушено кримінальну справу, незалежно від кваліфікації;
   • що подали неправдиву інформацію стосовно себе, інвестиційного проекту, фінансового стану суб’єкта малого і середнього підприємництва.

    

   Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі

   Для суб’єктів МСП - фізичних осіб:

   • заяву, інформаційний лист, що повинен містити адресу, місце реєстрації, ідентифікаційний номер, телефон, факс, чисельність працюючих, вид економічної діяльності, банківські реквізити, необхідну суму кредиту, строки повернення, цілі фінансування, види забезпечення повернення коштів;
   • нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
   •  довідку  органів державної податкової служби  про стан розрахунків з бюджетом та довідки фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування про відсутність заборгованності;
   • податкову звітність за минулий звітний період та попередній рік (в разі наявності);
   • довідку на поточну дату про наявність основних засобів (нерухомість, транспортні засоби, обладнання), кредиторів, дебіторів, позабалансових зобов’язань;
   • бізнес-план (інвестиційний проект).

   Для суб’єктів МСП – юридичних осіб:

   • заяву, інформаційний лист, що повинен містити назву, адресу, місце реєстрації, код єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, телефон, факс, прізвище керівників, чисельність працюючих, вид економічної діяльності, банківські реквізити, необхідну суму кредиту, строки повернення, цілі фінансування, види забезпечення повернення коштів;
   • нотаріально засвідчені копії установчих документів (статут або положення), свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
   • довідку з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
   • форми  фінансової звітності (№ 1, 2) за останній рік та поточний звітний період з розшифровкою кредиторів, дебіторів, позабалансових зобов’язань;
   • довідку органів державної податкової служби про стан розрахунків з бюджетом, та довідки фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування про відсутність заборгованості;
   • бізнес-план (інвестиційний проект).

    

   1. Фінансова підтримка у формі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва у фінансово-кредитних установах

    

   Фінансова підтримка у формі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва у фінансово-кредитних установах надається на конкурсних засадах в розмірі до 75 % від загальної суми нарахованих відсотків по кредиту після погашення всіх кредитних зобов'язань (по конкретному договору, під який отримується компенсація).

    До участі в конкурсі допускаються суб'єкти малого і середнього підприємництва, які:

   • залучили кредити у національній валюті, починаючи з 2005 року, за умови, що відсоткова ставка за кредитами з урахуванням комісійних платежів на користь банківської установи не перевищує 22 %;
   • проводять господарську діяльність не менше одного року;
   • розрахувались по всім платежам за умовами кредитного договору, за яким надається компенсація;
   • не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також не підпадають під обмеження визначені статтею 13 Закону України „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”;
   • здійснюють господарську діяльність за пріоритетними видами підприємницької діяльності;
   • забезпечують співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів;
   • розробили та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких передбачається: впровадження енергозберігаючих, інформаційних та екологічних технологій; виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних; модернізація, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг); реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку відповідних територій.

   Відповідно до “Положення про конкурсний відбір щодо здійснення часткової компенсації за рахунок коштів обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва у банківських установах”, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 01.12.2006 №438 (зі змінами і доповненнями), для участі у конкурсі подаються наступні документи:

   • заява установленої форми на участь у конкурсі по частковій компенсації відсоткової ставки за кредитом, залученим суб’єктом підприємництва у банківській установі;
   • нотаріально засвічена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписка (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; для суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб: відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), копії установчого документу та фінансових звітів за останній рік і останній звітний період; для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб-підприємців: копії податкової звітності за останній рік і останній звітний період;
   • довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов'язкових платежів, внесків до фондів загальнообов'язкового соціального страхування та виплати заробітної плати, про відсутність порушеної справи про банкрутство, а також надається інформація про відсутність фінансування за іншими бюджетними програмами та за рахунок коштів проектів міжнародних організацій, про кредитну історію підприємства;
   • інвестиційний проект (бізнес-план);
   • копія кредитного договору, завірена банківською установою, яка видала кредит;
   • довідка банківської установи, що видавала кредит, про погашення зобов’язань по кредитному договору суб’єктом підприємницької діяльності;
   • довідка банківської установи про цільове використання коштів за кредитним договором;
   • звіт про стан впровадження проекту.

   Для повторного отримання компенсації за іншими кредитами суб’єкт підприємницької діяльності має право брати участь у конкурсі лише через 365 днів після попереднього конкурсу.

    

   Довідки за адресою:

    

   Державна організація “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області”

   Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 12.

   Тел. 067 524 36 65

   E-mail: fondppcn@ukr.net

   Назад

    
    

   01 Грудня 2021 14:00
   24 Листопада 2021 14:20
   08 Листопада 2021 14:58
   27 Жовтня 2021 12:36
   31 Травня 2021 14:10